ชุดเอกสารสำหรับขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู่มีภาวะพึ่งพึง (ร่าง)
 • 1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - ดาวน์โหลด
 • 2.กฎมาตรฐานกิจการผู้สูงอายุ - ดาวน์โหลด
 • 3.กฎค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียม - ดาวน์โหลด
 • 4.แบบสอบถาม-กฎกระทรวงกำหนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - ดาวน์โหลด
 • 5.แบบสอบถาม-กฎมาตรฐานกิจการผู้สูงอายุ - ดาวน์โหลด
 • 6.แบบสอบถาม กฎค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียม - ดาวน์โหลด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 6.กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม - ดาวน์โหลด
 • 7.ประกาศกรมสถานประกอบการต้องมีผู้ดำเนินการ - ดาวน์โหลด
 • 8.กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการสถาน - ดาวน์โหลด
 • 9.กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ - ดาวน์โหลด
 • 10.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ - ดาวน์โหลด
 • 11.กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ - ดาวน์โหลด
 • 12.ประกาศคณะกรรมการหลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตร - ดาวน์โหลด
 • 13.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการฯ - ดาวน์โหลด
 • 14.ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ดาวน์โหลด
 • 15.คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 840/2560 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้แทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ - ดาวน์โหลด
 • 16.คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 173/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้อนุญาตแทน - ดาวน์โหลด
 • 17.ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การกำหนดแบบตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ดาวน์โหลด
 • 18.ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ - ดาวน์โหลด
 • 19.ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเปรียบเทียบฯ - ดาวน์โหลด
 • 20.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( ฉบับที่ 2) - ดาวน์โหลด
 • 1.พรบ.สถานประกอบเพื่อสุขภาพ-2559 - ดาวน์โหลด
 • 2.พรบ.สาธารณสุข-2535 - ดาวน์โหลด
 • 3.พรบ.การสาธารณสุขฉบับที่-2-2550 - ดาวน์โหลด
 • 4.ประกาศกรมหลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - ดาวน์โหลด
 • 5.กฎกระทรวงกำหนดบริการอื่นในกิจการสปา - ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการขออนุญาต หรือรับรอง
 • 1.ขั้นตอนการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการฯ - ดาวน์โหลด
 • 2.ขั้นตอนการอนุญาตผู้ดำเนินการสปา - ดาวน์โหลด
 • 3.ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการมีมอบอำนาจมีเรียงเอกสาร - ดาวน์โหลด
 • 4.ขั้นตอนการอนุญาตประกิบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(ฉบับใหม่) - ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ตามพรบ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • สพส.1-คำขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - ดาวน์โหลด
 • สพส.2 แบบใบรับคำขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - ดาวน์โหลด
 • สพส.3-คำขอต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - ดาวน์โหลด
 • สพส.4-คำขอโอนใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - ดาวน์โหลด
 • สพส.5-คำขอรับโอนใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - ดาวน์โหลด
 • สพส.6-คำขอรับใบแทนใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - ดาวน์โหลด
 • สพส.7-คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - ดาวน์โหลด
 • สพส.8 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - ดาวน์โหลด
 • สพส.9 หลักฐานการรับคำขออนุญาตดำเนินการ - ดาวน์โหลด
 • สพส.10-คำขอรับใบแทนผู้ดำเนินการ - ดาวน์โหลด
 • สพส.11-คำขอแก้ไขรายการผู้ดำเนินการ - ดาวน์โหลด
 • สพส.12-คำขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริกา - ดาวน์โหลด
 • สพส.13 แบบรับคำขอขึ้นทะเบียน - ดาวน์โหลด
 • สพส.14 ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - ดาวน์โหลด
 • สพส.15-คำขอรับใบแทนผู้ให้บริการ - ดาวน์โหลด
 • สพส.16-คำขอแก้ไขรายการผู้ให้บริการ - ดาวน์โหลด
 • สพส.17แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียม - ดาวน์โหลด
 • สพส.18 หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม - ดาวน์โหลด
 • สพส.19-แบบลงทะเบียนประวัติผู้รับบริการ - ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มอื่นๆ
รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่านรุ่น 1-13
 • 1.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่-1_2547 - ดาวน์โหลด
 • 2.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่2_2548 - ดาวน์โหลด
 • 3.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่3_2548 - ดาวน์โหลด
 • 4.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่4_2549 - ดาวน์โหลด
 • 5.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่5_2550 - ดาวน์โหลด
 • 6.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่6_2551 - ดาวน์โหลด
 • 7.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที7_2552 - ดาวน์โหลด
 • 8.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่8_2553 - ดาวน์โหลด
 • 9.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่9_2554 - ดาวน์โหลด
 • 10.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่10_2555 - ดาวน์โหลด
 • 11.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่11_2556 - ดาวน์โหลด
 • 12.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่12_2557 - ดาวน์โหลด
 • 13.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่13_2558 - ดาวน์โหลด

การศึกษา
โครงการหลักสูตร 11 หลักสูตรและรายละเอียด

1. นวดเท้า 60 วัน
 • 1.1-คำอธิบายนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ-60-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 1.2-โครงสร้างหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ-60-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 1.3-เนื้อหาหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ-60-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 1.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ-60-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด

2. นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
 • 2.1-คำอธิบายนวดไทยเพื่อสุขภาพ-150-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 2.2-โครงสร้างหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ-150-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 2.3-เนื้อหาหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ-150-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 2.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ-150-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด

3. ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
 • 3.1-คำอธิบายผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ-100-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 3.2-โครงสร้างหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ-100-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 3.3-เนื้อหาหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ-100-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 3.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรผู้ให้บริการสปา - ดาวน์โหลด

4. ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง
 • 4.1-คำอธิบายผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ-500-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 4.2-โครงสร้างหลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ-500-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 4.3-เนื้อหาหลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ-500-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 4.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรผู้ให้บริการสปา - ดาวน์โหลด

5. การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 ชั่วโมง
 • 5.1-คำอธิบายการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ-150-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 5.2-โครงสร้างหลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ-150-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 5.3-เนื้อหาหลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ-150-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 5.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรการดูแลสุขภาพ - ดาวน์โหลด

6. นวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชั่วโมง
 • 6.1-คำอธิบายนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา-255-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 6.2-โครงสร้างหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา-255-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 6.3-เนื้อหาหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา-255-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 6.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา-255-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด

7. การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง
 • 7.1-คำอธิบายการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย-150-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 7.2-โครงสร้างหลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย-150-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 7.3-เนื้อหาหลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย-150-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 7.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรการนวดด้วยน้ำมัน - ดาวน์โหลด

8. การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง
 • 8.1-คำอธิบายการนวดสวีดิช-150-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 8.2-โครงสร้างหลักสูตรการนวดสวีดิช-150-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 8.3-เนื้อหาหลักสูตรการนวดสวีดิช-150-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 8.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรการนวดสวีดิช-150-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด

9. การบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง
 • 9.1-คำอธิบายการบริการเพื่อความงาม-150-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 9.2-โครงสร้างหลักสูตรการบริการเพื่อความงาม-150-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 9.3-เนื้อหาหลักสูตรการบริการเพื่อความงาม-150-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 9.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรการบริการเพื่อความงาม-150-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด

10. นวดไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ต่อยอด 60 หรือ 80 ชั่วโมง
 • 10.1-คำอธิบายนวดไทยเพื่อสุขภาพ-100-ชั่วโมง-ต่อยอด-60-80-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 10.2-โครงสร้างหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ-100-ชั่วโมง-ต่อยอด-60-หรือ-80-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 10.3-เนื้อหาหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ-100-ชั่วโมง-ต่อยอด-60-หรือ-80-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 10.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ-100-ชั่วโมง-ต่อยอด-60-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด

11. นวดสุขภาพขั้นสูง 600 ชั่วโมง
 • 11.1-คำอธิบายนวดเพื่อสุขภาพขั้นสูง-600-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 11.2-โครงสร้างหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพขั้นสูง-600-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 11.3-เนื้อหาหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพขั้นสูง-600-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด
 • 11.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพขั้นสูง-600-ชั่วโมง - ดาวน์โหลด

รายชื่อสถาบันหลักสูตรที่ได้รับรอง
 • 1.รายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง-765-หลักสูตร-ณ-ธค-59_จำแนกรายจังหวัด - ดาวน์โหลด
 • 2.ประกาศรับรองหลักสูตรฯ-ครั้งที่-1-2560 - ดาวน์โหลด
 • 3.รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรที่รับรอง-1-60 - ดาวน์โหลด
 • 4.รายชือหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง-ครั้งที2 - ดาวน์โหลด
 • 5.รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองครั้งที่-3 - ดาวน์โหลด
 • 6.รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองครั้งที่-4 - ดาวน์โหลด
 • 7.รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองครั้งที่-5 - ดาวน์โหลด
 • 8.รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองครั้งที่-6 - ดาวน์โหลด
 • 9.รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองครั้งที่-7 - ดาวน์โหลด
 • 10.รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองครั้งที่-8 - ดาวน์โหลด
 • 11.รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองครั้งที่-9 - ดาวน์โหลด
 • 12.รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองครั้งที่-10 - ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
 • คู่มือประชาชน-เรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - ดาวน์โหลด


Architecture
Art & Creativity
Beauty
Business
Education
Environment
Future & Trends
Happiness
Hospitality
Hot Springs & Hydrothermal Therapies
Innovation

Inspiration
Personalized Wellness
Investment & Economics
Physical Activity & Nutrition
Prevention & Medical
Research
Retail
Social Impact
Spas & Hospitality
Technology
Wellness
Wellness Lifestyle Real Estate & Communities
Wellness Tourism
Workplace Wellness