ชุดเอกสารสำหรับขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • 1.สพส.ชม.6_รายการเอกสารหลักฐานการขออนุญาตประกอบการ - Download
 • 2.สพส.1_คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ - Download
 • 3.สพส.ชม.5_แบบฟอร์มแผนผังพื้นที่ให้บริการ - Download
 • 4.บัญชีรายชื่อผู้ให้บริการ - Download
 • 5.สพสชม10แบบแจ้งรายชื่อผู้ให้บริการเพื่อขึ้นทะเบียน - Download
 • 6.สพส.12_ คำขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการฯ - Download
 • 7.สพส.ชม.2_หนังสือมอบอำนาจ - Download
 • 8.ขั้นตอนการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ - Download
 • 9.1แบบตรวจมาตรฐาน-กิจการนวด - Download
 • 9.2แบบตรวจมาตรฐาน-กิจการสปา - Download
 • 10.ตัวอย่างป้ายคำเตือนผู้รับบริการ - Download
 • 11.บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง - Download
 • 12.ล้างมือ-7ขั้นตอน - Download
 • 13. หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ดำเนินสปา(กรณีเป็นสปา) - Download
 • 14. แบบประวัติผู้รับบริการ(กรณีเป็นสปา) - Download

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู่มีภาวะพึ่งพึง (ร่าง)
 • 1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - Download
 • 2.กฎมาตรฐานกิจการผู้สูงอายุ - Download
 • 3.กฎค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียม - Download
 • 4.แบบสอบถาม-กฎกระทรวงกำหนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - Download
 • 5.แบบสอบถาม-กฎมาตรฐานกิจการผู้สูงอายุ - Download
 • 6.แบบสอบถาม กฎค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียม - Download

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 6.กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม - Download
 • 7.ประกาศกรมสถานประกอบการต้องมีผู้ดำเนินการ - Download
 • 8.กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการสถาน - Download
 • 9.กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ - Download
 • 10.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ - Download
 • 11.กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ - Download
 • 12.ประกาศคณะกรรมการหลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตร - Download
 • 13.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการฯ - Download
 • 14.ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙ - Download
 • 15.คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 840/2560 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้แทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ - Download
 • 16.คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 173/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้อนุญาตแทน - Download
 • 17.ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การกำหนดแบบตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ - Download
 • 18.ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ - Download
 • 19.ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเปรียบเทียบฯ - Download
 • 20.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( ฉบับที่ 2) - Download
 • 1.พรบ.สถานประกอบเพื่อสุขภาพ-2559 - Download
 • 2.พรบ.สาธารณสุข-2535 - Download
 • 3.พรบ.การสาธารณสุขฉบับที่-2-2550 - Download
 • 4.ประกาศกรมหลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - Download
 • 5.กฎกระทรวงกำหนดบริการอื่นในกิจการสปา - Download

ขั้นตอนการขออนุญาต หรือรับรอง
 • 1.ขั้นตอนการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการฯ - Download
 • 2.ขั้นตอนการอนุญาตผู้ดำเนินการสปา - Download
 • 3.ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการมีมอบอำนาจมีเรียงเอกสาร - Download
 • 4.ขั้นตอนการอนุญาตประกิบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(ฉบับใหม่) - Download

แบบฟอร์ม ตามพรบ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • สพส.1-คำขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - Download
 • สพส.2 แบบใบรับคำขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - Download
 • สพส.3-คำขอต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - Download
 • สพส.4-คำขอโอนใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - Download
 • สพส.5-คำขอรับโอนใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - Download
 • สพส.6-คำขอรับใบแทนใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - Download
 • สพส.7-คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - Download
 • สพส.8 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - Download
 • สพส.9 หลักฐานการรับคำขออนุญาตดำเนินการ - Download
 • สพส.10-คำขอรับใบแทนผู้ดำเนินการ - Download
 • สพส.11-คำขอแก้ไขรายการผู้ดำเนินการ - Download
 • สพส.12-คำขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริกา - Download
 • สพส.13 แบบรับคำขอขึ้นทะเบียน - Download
 • สพส.14 ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - Download
 • สพส.15-คำขอรับใบแทนผู้ให้บริการ - Download
 • สพส.16-คำขอแก้ไขรายการผู้ให้บริการ - Download
 • สพส.17แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียม - Download
 • สพส.18 หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม - Download
 • สพส.19-แบบลงทะเบียนประวัติผู้รับบริการ - Download

แบบฟอร์มอื่นๆ
 • รายการเอกสารหลักฐานการขออนุญาตประกอบกิจการฯ - Download
 • สสธ-ชม.-2-ใบมอบอำนาจ - Download
 • สสธ-6-แบบทะเบียนประวัติผู้ให้บริการและพนักงาน - Download

รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่านรุ่น 1-13
 • 1.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่-1_2547 - Download
 • 2.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่2_2548 - Download
 • 3.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่3_2548 - Download
 • 4.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่4_2549 - Download
 • 5.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่5_2550 - Download
 • 6.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่6_2551 - Download
 • 7.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที7_2552 - Download
 • 8.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่8_2553 - Download
 • 9.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่9_2554 - Download
 • 10.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่10_2555 - Download
 • 11.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่11_2556 - Download
 • 12.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่12_2557 - Download
 • 13.รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่าน-รุ่นที่13_2558 - Download

การศึกษา
 • แนวทางการขอรับรองหลักสูตร - Download
 • หนังสือถึงสถาบัน_การขอรับรองหลักสูตร - Download

โครงการหลักสูตร 11 หลักสูตรและรายละเอียด

1. นวดเท้า 60 วัน
 • 1.1-คำอธิบายนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ-60-ชั่วโมง - Download
 • 1.2-โครงสร้างหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ-60-ชั่วโมง - Download
 • 1.3-เนื้อหาหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ-60-ชั่วโมง - Download
 • 1.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ-60-ชั่วโมง - Download

2. นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
 • 2.1-คำอธิบายนวดไทยเพื่อสุขภาพ-150-ชั่วโมง - Download
 • 2.2-โครงสร้างหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ-150-ชั่วโมง - Download
 • 2.3-เนื้อหาหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ-150-ชั่วโมง - Download
 • 2.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ-150-ชั่วโมง - Download

3. ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
 • 3.1-คำอธิบายผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ-100-ชั่วโมง - Download
 • 3.2-โครงสร้างหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ-100-ชั่วโมง - Download
 • 3.3-เนื้อหาหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ-100-ชั่วโมง - Download
 • 3.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรผู้ให้บริการสปา - Download

4. ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง
 • 4.1-คำอธิบายผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ-500-ชั่วโมง - Download
 • 4.2-โครงสร้างหลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ-500-ชั่วโมง - Download
 • 4.3-เนื้อหาหลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ-500-ชั่วโมง - Download
 • 4.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรผู้ให้บริการสปา - Download

5. การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 ชั่วโมง
 • 5.1-คำอธิบายการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ-150-ชั่วโมง - Download
 • 5.2-โครงสร้างหลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ-150-ชั่วโมง - Download
 • 5.3-เนื้อหาหลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ-150-ชั่วโมง - Download
 • 5.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรการดูแลสุขภาพ - Download

6. นวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชั่วโมง
 • 6.1-คำอธิบายนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา-255-ชั่วโมง - Download
 • 6.2-โครงสร้างหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา-255-ชั่วโมง - Download
 • 6.3-เนื้อหาหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา-255-ชั่วโมง - Download
 • 6.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา-255-ชั่วโมง - Download

7. การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง
 • 7.1-คำอธิบายการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย-150-ชั่วโมง - Download
 • 7.2-โครงสร้างหลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย-150-ชั่วโมง - Download
 • 7.3-เนื้อหาหลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย-150-ชั่วโมง - Download
 • 7.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรการนวดด้วยน้ำมัน - Download

8. การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง
 • 8.1-คำอธิบายการนวดสวีดิช-150-ชั่วโมง - Download
 • 8.2-โครงสร้างหลักสูตรการนวดสวีดิช-150-ชั่วโมง - Download
 • 8.3-เนื้อหาหลักสูตรการนวดสวีดิช-150-ชั่วโมง - Download
 • 8.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรการนวดสวีดิช-150-ชั่วโมง - Download

9. การบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง
 • 9.1-คำอธิบายการบริการเพื่อความงาม-150-ชั่วโมง - Download
 • 9.2-โครงสร้างหลักสูตรการบริการเพื่อความงาม-150-ชั่วโมง - Download
 • 9.3-เนื้อหาหลักสูตรการบริการเพื่อความงาม-150-ชั่วโมง - Download
 • 9.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรการบริการเพื่อความงาม-150-ชั่วโมง - Download

10. นวดไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ต่อยอด 60 หรือ 80 ชั่วโมง
 • 10.1-คำอธิบายนวดไทยเพื่อสุขภาพ-100-ชั่วโมง-ต่อยอด-60-80-ชั่วโมง - Download
 • 10.2-โครงสร้างหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ-100-ชั่วโมง-ต่อยอด-60-หรือ-80-ชั่วโมง - Download
 • 10.3-เนื้อหาหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ-100-ชั่วโมง-ต่อยอด-60-หรือ-80-ชั่วโมง - Download
 • 10.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ-100-ชั่วโมง-ต่อยอด-60-ชั่วโมง - Download

11. นวดสุขภาพขั้นสูง 600 ชั่วโมง
 • 11.1-คำอธิบายนวดเพื่อสุขภาพขั้นสูง-600-ชั่วโมง - Download
 • 11.2-โครงสร้างหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพขั้นสูง-600-ชั่วโมง - Download
 • 11.3-เนื้อหาหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพขั้นสูง-600-ชั่วโมง - Download
 • 11.4-คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพขั้นสูง-600-ชั่วโมง - Download

รายชื่อสถาบันหลักสูตรที่ได้รับรอง
 • 1.รายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง-765-หลักสูตร-ณ-ธค-59_จำแนกรายจังหวัด - Download
 • 2.ประกาศรับรองหลักสูตรฯ-ครั้งที่-1-2560 - Download
 • 3.รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรที่รับรอง-1-60 - Download
 • 4.รายชือหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง-ครั้งที2 - Download
 • 5.รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองครั้งที่-3 - Download
 • 6.รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองครั้งที่-4 - Download
 • 7.รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองครั้งที่-5 - Download
 • 8.รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองครั้งที่-6 - Download
 • 9.รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองครั้งที่-7 - Download
 • 10.รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองครั้งที่-8 - Download
 • 11.รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองครั้งที่-9 - Download
 • 12.รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองครั้งที่-10 - Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 • แบบฟอร์ม-1-แบบคำขอรับรองหลักสูตร - Download
 • แบบฟอร์ม-2-แบบยื่นขอรับรองหลักสูตร - Download
 • แบบฟอร์ม-3-คุณสมบัติวิทยากร - Download

คู่มือประชาชน
 • คู่มือประชาชน-เรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - Download


Architecture
 • 2016- Wellness Architecture and Design: Insights and Inspiration : Victoria Lockart - Download
 • 2016- Wellness Architecture and Design: Insights and Inspiration : Liz Terry - Download
 • 2016- Wellness Architecture and Design: Insights and Inspiration : Lars Krueckeberg - Download
 • 2017- The Experience of Purposeful Interior Design - Download
 • 2017- Wellness Architecture and R.O.W. (Return on Wellness): The Long-Term Impact of Building Well (Roundtable) - Download
 • 2017- Wellness Architecture: From Environmental Health to Human Wellbeing - Download
 • 2018- Wellness Architecture: Placemaking for Wellness - Download
 • 2018- Good Life – Healthy Living: Matteo Thun’s Experience and Vision - Download
 • 2018- Wellness in Design: From the Cradle to the Departure Lounge - Download
 • 2018- Shaping Space: Architecture, Wellness and the Italian Aesthetic - Download
 • 2019- Architecture for Humankind: One Race, Many Cultures - Download
 • 2019- Wellness Property Showcase - Download

Art & Creativity
 • 2017- What Have We Wrought? The Price of Humankind’s Path Towards Accelerated Modernization - Download
 • 2018- Creativity Drives Business…and Results - Download

Beauty
 • 2016- What Neuroscience Teaches us about Beauty - Download
 • 2016- Beauty and Wellness: A Fresh Way Forward - Download
 • 2017- The Growth Impact of Wellness on the Big Business of Beauty (Roundtable) - Download
 • 2017- How Can Beauty Contribute to Wellness? Preliminary Findings from the Much-Anticipated Report - Download
 • 2017- How Your Brain Decides What Is Beautiful? - Download
 • 2018- The Concept of Wellness in Fashion - Download
 • 2018- Buildings, Beauty, and the Brain: A Neuroscience of Architectural Experience - Download
 • 2018- Algorithmic Beauty: Looking Through the Lens of Technology and AI - Download
 • 2019- What’s your green prescription? How nature can positively impact your daily wellness regime - Download
 • 2019- How Stressed Are You? Cultural Stress, Your Skin and Your Self - Download

Business
 • 2016- Millennials: Spoiled for Choice and Very Stressed – How to Attract and Satisfy this New Generation of Traveler - Download
 • 2016- Generational Harmony: Keeping Pace & Keeping Peace - Download
 • 2017- Discerning WELLNESS Fact from Fiction in a World of Fake News: The Media Speaks (Roundtable) - Download
 • 2017- WHAT IF: Imagining the Unimaginable Impact of Technology on Your Business - Download
 • 2019- The New Emerging 50+: Unpacking the Most Powerful, Discerning Consumer in History - Download
 • 2019- The Business of Purpose - Download
 • 2019- New Life Builders: Aging Is Better Than You Think! - Download
 • 2019- Creating a Purpose-Driven Organization - Download

Education
 • 2016- Career Development Session Summary - Download
 • 2016- Career Development Initiative - Download

Environment
 • 2016- Honoring the Past – “BACK to the Future” - Download
 • 2019- A Lifetime of Sensible Environmentalism to Share - Download

Future & Trends
 • 2017- Wellness 2030: Key Trends for a Growing Economy in anRapidly Changing World - Download
 • 2018- The Impact of China on Wellness…and Everything Else - Download
 • 2018- Understanding the American Wellness Obsession with CBD: Why the Cannabis- and Hemp-Derived Ingredient Has Taken Off - Download
 • 2019- Why Be Wild about China? - Download
 • 2019- Welcome to the Asian Century - Download
 • 2019- Mission Accomplished: Wellness Is a Global Force…What’s Next? - Download
 • 2019- J Wellness: The Future of Wellness in Japan - Download
 • 2019- Energy Medicine…Woo Woo or What? - Download

Happiness
 • 2017- Happiness, Positive Psychology and Well-Being: Where are the Opportunities? - Download
 • 2017- Solve for Happy – Engineering Happiness - Download
 • 2017- Is the Glass Half Full or Half Empty? That Is Not the Question…The Glass is “Refillable” - Download

Hospitality
 • 2016- Can Wellness Be Sustainable & Stylish? - Download
 • 2017- Hotels, Alternative Accommodations and Wellness - Download
 • 2018- Generational Collaboration: Successfully Mixing Business and Family - Download

Hot Springs & Hydrothermal Therapies
 • 2016- Waters of Wellness - Download
 • 2016- The Naked Truth about European Spa and Wellness Traditions - Download
 • 2016- Soaking Up History: Steaming into the Hot Springs (R)Evolution - Download
 • 2016- Soaking Up History: Steaming into the Hot Springs (R)Evolution: Summary - Download
 • 2016- Roots & Wings: The Enduring Legacy of Wellness - Download
 • 2016- Roots & Wings: The Enduring Legacy of Wellness: Summary - Download
 • 2016- Hydrothermal Initiative – Guide to Hydrothermal Spa & Wellness Development Standards - Download
 • 2016- Hot Springs Austria – Present & Future - Download
 • 2017- Water, Wellness, Wealth and the Inner Well of Being - Download
 • 2017- Thermalism, Health Spas, Hydrotherapy and Climatotherapy in China - Download
 • 2018- Italian Thermalism: From Roman Times to the Future - Download

Innovation

Inspiration
 • 2017- Q & A with Dr. Andrew Weil - Download
 • 2019- Architecture for Humankind: One Race, Many Cultures - Download
 • 2019- Message from Your 90-Year-Old Self - Download
 • 2019- Mindful Warriors: Conquering the Future with Lessons from the Past - Download

Personalized Wellness
 • 2017- The Surprising Way Wearable Technology Improves Your Health & Performance - Download
 • 2017- Are DNA and Biomarker Tests Ready for Prime Time? - Download
 • 2017- Change Your Genes, Change Your Health: The New Science of Epigenetics - Download
 • 2017- DNA Testing: Understanding Results and Exploring Opportunities - Download
 • 2018- Epigenetics - Download
 • 2018- Science Meets Personalization: A New Way to Experience Wellness - Download

Investment & Economics
 • 2016- Macro Economic Changes Underway Affecting Wellness: Who is at Risk and Who will be the Winners? - Download
 • 2016- The European Economy from a Wellness Point of View - Download
 • 2016- The European Economy from a Wellness Point of View: One Pager - Download
 • 2017- 10 Good Reasons to Go for a Walk and Other Wellness Ideas - Download
 • 2017- What Wellness Investors are Thinking, Saying and, Most Importantly, Doing (Roundtable) - Download

Physical Activity & Nutrition
 • 2017- Forecasting the Future of Fitness - Download
 • 2018- Online Coaching Services Generating Revenue: Bridging the Gap Between Sport, Health and Wellness - Download
 • 2018- Online Coaching Services Generating Revenue: Bridging the Gap Between Sport, Health and Wellness: Online Coaching - Download
 • 2018- You Are What You Eat…But Also What You Do - Download
 • 2018- Forget Wellness! The Future is Food - Download
 • 2018- Food. It Just Got Personal - Download
 • 2019- Move to Be Well: The Global Economy of Physical Activity - Download
 • 2019- From Appealing to Healing: The Future of Food - Download

Prevention & Medical
 • 2016- Do Short and More Frequent Spa Vacations Show Health Effect? - Download
 • 2016- Do Short and More Frequent Spa Vacations Show Health Effect? : Summary - Download
 • 2016- Back to the Roots to Manage the Future - Download
 • 2017- The Beginning of Human Life and Prevention of Chronic Disease: Reframing the First 1,000 Days Paradigm - Download
 • 2017- Understanding the Positive Implications of the Placebo Effect - Download
 • 2017- The Transformative Power of Lifestyle Medicine - Download
 • 2017- Living to 160 - Download
 • 2018- The First 1,000 Days 2.0: Matrix for Our Lifespan - Download
 • 2018- In Search of the Perfect Health System - Download
 • 2018- WHO, What & Wellness: Where Does Wellness Fit at The World Health Organization? - Download
 • 2019- The Future is Catching Us: Rejuvenation Medicine - Download

Research
 • 2016- Two Researchers with a lot of Balls - Download
 • 2017- Breaking Ground on Wellness Communities & Lifestyle Real Estate - Download
 • 2018- Blue Zones: The Full and Fascinating Story Begins - Download
 • 2018- The Highly Anticipated 2018 Global Wellness Economy Monitor Research Report - Download
 • 2019- Move to Be Well: The Global Economy of Physical Activity - Download
 • 2019- Forest Bathing 2.0: The Art and Science of Shinrin-Yoku - Download
 • 2019- Caught Between Tradition and Modernity: How Chinese Gen Z and Gen Y View Wellness - Download

Retail
 • 2018- Wellness X Retail X AI: So Many Things to Think About! - Download
 • 2019- Can You Buy Wellness? The Emerging Trends in Wellness Retail - Download

Social Impact
 • 2016- Wellness for Cancer - Download
 • 2016- Passion Project: Global Wellness Day - Download
 • 2017- Wellness for Everyone. Emphasizing Happiness, Kids and Love - Download
 • 2019- The Rising Cancer Backdrop Emerging Across Asia: Anti-Cancer Strategies, Psychosocial Effects, Role of the Healing Arts: Dr. WendyLam - Download
 • 2019- The Rising Cancer Backdrop Emerging Across Asia: Anti-Cancer Strategies, Psychosocial Effects, Role of the Healing Arts: Dr. Rebecca Yeung - Download

Spas & Hospitality
 • 2017- Future Focus: The Next Frontier in Spas, Hospitality, and Travel (Roundt - Download

Technology
 • 2017- Wellness in the Age of Technology - Download
 • 2017- Virtual Reality, Augmented Reality, Bitcoin and Blockchain for Wellness: Fad or Future? - Download
 • 2017- Meet the Wellness Robot! and Learn How This Technology Can Enhance Wellness - Download
 • 2017- A Realist’s Guide to the Changing Digital World - Download
 • 2019- Technology Has Redesigned YOU. The Thread of Wellness through Past, Present, and Future Technology - Download
 • 2018- The Latest Innovation in Light-Based Technology Which Significantly Increases Human Potential - Download
 • 2018- The Latest Innovation in Light-Based Technology Which Significantly Increases Human Potential: Audio Recording - Download
 • 2018- The Internet of Wellness Has Come Home: Introducing DARWIN - Download
 • 2019- Fighting Jet Lag Actually Is Rocket Science - Download
 • 2019- Robot Assisted Activities: Scientific Evidence of Activating Human Communication by Robots - Download

Wellness
 • 2016- Why Eating Less and Exercising More Can Make You Fat! - Download
 • 2016- Why Eating Less and Exercising More Can Make You Fat!: Summary - Download
 • 2016- Wellness at it was Meant to Be - Download
 • 2016- Sauna Aufguss – Hot Doesn’t Get Any Cooler Than This! - Download
 • 2016- Mental Wellness - Download
 • 2016- Mental Wellness - Download
 • 2016- Mental Detox - Download
 • 2016- Know Thy Self- Awareness Techniques for Personal and Global Transformation - Download
 • 2017- The Art of Living Well: The Hour before Bed & the Hour after You Rise Can Yield Amazing Results - Download
 • 2017- Good News/Bad News: Mental Wellness and Technology (Roundtable) - Download
 • 2018- Mental Wellness: Pathways, Evidence and Horizons; Many Roads to the Mountaintop - Download
 • 2018- Blue Zones: The Full and Fascinating Story Continues - Download

Wellness Lifestyle Real Estate & Communities
 • 2016- Let’s Talk About Wellness Communities - Download
 • 2017- Business Opportunities in Wellness Communities, Lifestyle Real Estate and Our Right to Live Well (Roundtable) - Download
 • 2017- Don’t Forget about the Fun! - Download
 • 2018- Creating an EcoSystem for Longevity: Blue Zone Communities - Download

Wellness Tourism
 • 2017- Millennials Are Not Wellness Newbies: Understanding What They Expect - Download
 • 2018- Wellness Travel Heals: For All Who Wish to Experience Adventure, Vitality, Joy and Deep Meaning - Download
 • 2018- Future of Travel and the Risks of Overtourism - Download

Workplace Wellness
 • 2017- Purpose-Driven Wellbeing and The Breakers Story - Download