เราคือใคร

 
“เราคือใคร ให้อะไรแก่ท่านบ้าง...
 

สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทยที่ประกอบไปด้วยสมาคมและชมรม ที่เกี่ยวข้องสปากับธุรกิจเพื่อสุขภาพ ในประเทศไทย เพื่อการประสานงานกับภาครัฐบาลและเอกชน โดยทำหน้าที่ติดต่อประสานภาครัฐและเอกชน ผลักดันโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสปาและธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพของประเทศไทยให้ยั่งยืน และเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเศรษฐกิจแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ
 

สิทธิประโยชน์

 

1. สิทธิที่จะเข้าร่วมสร้างเครือข่าย แก่สมาชิกทั่วประเทศไทยผ่านองกรณ์สมาคม และชมรมต่างๆที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

2. สิทธิในการเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการตลาดจากภาครัฐเข้าร่วมอบรม ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

3. สิทธิในการเข้าฝึกอบรมสมาชิกสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรม ในราคาพิเศษ

4. สิทธิในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศสมาชิกจะได้รับสิทธิการเข้าร่วมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทสและต่างประเทศ ฟรี หรือในอัตราลลดพิเศษ

5. รับข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจรับข่าวสารผ่านทาง Social media และ เวปไซด์ของสมาพันธ์ www.federationspaandwellness.com
 

สมัครสมาชิก

 
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
 

1. สำเนารับรองหนังสือการจัดตั้งสมาคม หรือ ชมรม ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมสปา หรือ ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ

2. สำเนารายชื่อคณะกรรมการของสมาคม หรือชมรมนั้นๆ
 

สมาชิก

 
คุณสมบัติการเป็นสมาชิก
 

1. ต้องเป็นสมาคม หรือชมรม ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมสปา หรือธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ

2. ต้องสมาคม หรือชมรม ที่มีธุรกิจเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสปา หรือธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ