ภาครัฐ


กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการคลัง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ภาคเอกชน


สมาคมสปาสมุย

ชมรมผู้ดำเนินการสปาไทย

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต

สมาคมไทยล้านนาสปา

สมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออก

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

ชมรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพขอนแก่น

ชมรมสโมสรน้ำพุร้อนไทย

ชมรมธุรกิจสปาและการบริการเพื่อสุขภาพ จังหวัดกระบี่

ชมรมธุรกิจบริการสุขภาพภาคใต้ (ตอนล่าง)

ชมรมสปา พัทยา

ชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา