สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย

เกี่ยวกับเรา


ประวัติ

 

“สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย" ถือกำเนิดขึ้นจากกลุ่มสมาชิก ที่ประกอบไปด้วยสมาคมและชมรม ที่เกี่ยวข้องสปากับธุรกิจเพื่อสุขภาพ ในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2546 ซึ่งมีแนวความคิดที่จะจัดตั้งสมาพันธ์ฯ เพื่อเป็นองค์กรกลางในการอำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิก ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพและเวลเนส โดยทำหน้าที่ประสานงานระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนอีกทั้งร่วมมือกันส่งเสริมการค้าและปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศให้เจริญรุ่งเรือง โดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพและเวลเนส ที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนสามารถเชื่องโยงกับธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมาพันธ์สปาไทย ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2547 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ในปี พ.ศ.2562
 

สมาพันธ์สปาไทยชุดก่อตั้ง

 

สมาพันธ์สปาไทย ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2547 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ในปี พ.ศ.2562ดร.ไพบูลย์ ปิลันธน์โอวาท
ประธานสมาพันธ์สปาไทย
นางวัลวลี ตันติกาญจน์
นายกสมาคมสปาสมุย
นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม
นายกสมาคมสปาภูเก็ต
นางอารีย์ นรากูลมงคล
ประธานชมรมสปาจังหวัดกระบี่
นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว
นายกสมาคมไทยล้านนาสปา

 

วิสัยทัศน์

 

เป็นสถาบันหลักของธุรกิจเพื่อสุขภาพของประเทศ ที่ใช้ข้อมูล องค์ความรู้ เครือข่าย และความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการบริการ ให้เติบโตได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 

สร้างความเชื่อมโยงและร่วมมือ ให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับสากล ส่งเสริมธรรมาภิบาลการดำเนินธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำด้วย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ต่อยอดความรู้และประสบการณ์สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทั้งเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม
โครงสร้างองค์กรดร.ไพบูลย์ ปิลันธน์โอวาท

กรรมการกิตติมศักดิ์

ประธานสมาพันธ์สปาไทย พ.ศ.2547 - 2549

Email: [email protected]

นายอภิชัย เจียรอดิศักดิ์

กรรมการกิตติมศักดิ์ พ.ศ 2550- 2552

Email: [email protected]

นางวัลวลี ตันติกาญจน์

กรรมการกิตติมศักดิ์

ประธานสมาพันธ์สปาไทย พ.ศ.2553 - 2561

Email: [email protected]

นางสาววรันยา พวงวงศ์

กรรมการ

mail: [email protected]
นางวัลวลี ตันติกาญจน์

ที่ปรึกษา

Email: [email protected]
นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว

ประธานกรรมการ

Email: [email protected]
นางรัตนดา ชูบาล

รองประธานกรรมการ

Email: [email protected]
นายวัชรพงค์ กลิ่นปราณีต

รองประธานกรรมการ

Email: [email protected]
นายชัยรัตน์ รัตโนภาส

รองประธานกรรมการ

Email: [email protected]
นางพิมพ์พันธุ์ นรากุลมงคล

รองประธาน

Email: [email protected]
นางสาวสุทธิรักษ์ สิทธิสุนทร

กรรมการเลขาธิการ

Email: [email protected]
นางสาวสุทธิรักษ์ สิทธิสุนทร

กรรมการปฏิคม

Email: [email protected]
นางสาวนันท์ลภัส เมธิชัยฐิติวุฒิ

กรรมการเหรัญญิก

Email: [email protected]
นายชาญณรงค์ กันทะพัง

กรรมการนายทะเบียน

Email : [email protected]
นางสาวรสธร ตราชู ไชยะกุล

กรรมการ

Email: [email protected]
นายปรีชา พูลโภคผล

กรรมการ

Email: [email protected]
ร.อ. ชุมพล ตุลาพันธุ์

กรรมการ

Email: [email protected]
นายเจริญชัย บุญนำพาทรัพย์

กรรมการ

Email: -
นางอาพาพิม ขยันการ

กรรมการ

Email: [email protected]
นายเกรียงไกร สีหะวงษ์

กรรมการ

Email: [email protected]
นางนันทวัน ชุติพงษ์วิเวท

กรรมการ

Email: -
นางสาวกิรณา ศรีพงษ์พันธุ์กุล

กรรมการ

Email: [email protected]
นางชนัญทิพย์ ธนภัทรธีรานันท์

กรรมการ

Email: [email protected]
นางสาวพรสวัสดิ์ แก่นทอง

กรรมการ

Email: [email protected]
นายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล

กรรมการ

Email: [email protected]
นางสาวอรศิริ รักแต่งาม

กรรมการ

Email: [email protected]
นายชาตโยดม มาศเมือง

กรรมการ

Email: [email protected]
นายเสกสันต์ สุทธะ

กรรมการ

Email: [email protected]
นางสาวจุฬาลักษณ์ เศรษฐกร

กรรมการ

Email: [email protected]
นางสาวณภัทร ลาภปรารถนา

กรรมการ

Email: -

ว่าที่ พ.ต. ภูมิพัฒน์ เจียรประวัติ

กรรมการ

Email: -
นายธนิต วิรัชพันธุ์

กรรมการ

Email: -
นางสาวยาใจ แสวงหาทรัพย์

อนุกรรมการ

Email: [email protected]
นายภารรัฐ กรัณย์สุกสี

อนุกรรมการ

Email: [email protected]
นายอาทิตย์ รูปงาม

อนุกรรมการ

Email: [email protected]
นางโสภา ดอกไม้หอม

อนุกรรมการ

Email: [email protected]
นางกิ่งแก้ว ธนทัตทิพานัน

อนุกรรมการ

Email: [email protected]
นางสาวนภัทร ชินปัญจะพล

อนุกรรมการ

Email: [email protected]
นางสาวธัญรัศม์ เสรีเศวตวัชร์

อนุกรรมการ

Email: [email protected]
นางสาวหม้อรีด้า บุญสุข

อนุกรรมการ

Email: -
นายอภิรักษ์ สกุลสัน

อนุกรรมการ

Email: [email protected]
นางสาวจันทิมา ชาญน้ำ

อนุกรรมการ

Email: -
นางปราณิสา ศรีวิบูลย์

อนุกรรมการ

Email: [email protected]
นางพรทิพย์ สีหะวงษ์

อนุกรรมการ

Email: -
นางสาวปภาวรินทร์ เมืองเจริญ

อนุกรรมการ

Email: -
นางสาวสุดารัตน์ ตาดผาด

อนุกรรมการ

Email: -