สัมมนานำเสนอแผนงานวิจัยเรื่อง "การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับสากล"

10 พฤศจิกายน 2562


นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์ฯ พร้อมด้วย นางวัลวลี ตันติกาญจน์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ นางรัตนดา ชูบาล รองประธานสมาพันธ์ และนางอาภาพิม ขยันการ กรรมการสมาพันธ์ฯ เข้าร่วมงาน การสัมมนานำเสนอผลการศึกษา แผนงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับสากล" ซึ่งเป็นความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดภูเก็ต โดยร่วมมือกับสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวอช.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ ห้องประชุม โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต