ประชุม และเสวนาทางวิชาการ โครงการงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

22 ตุลาคม 2566


วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2566
สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย นำโดย
คุณชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ซึ่งประกอบด้วย นายกสมาคม ประธานชมรม จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
เข้าร่วมประชุม และเสวนาทางวิชาการ โครงการงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น "เกณฑ์มาตราฐานสปาเพื่อสุขภาพมุ่งสู่คาร์บอนเป็นศูนย์" เพื่อยกระดับมาตราฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) รองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง #สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย