"สร้างพันธมิตร สร้างบุคคลากร เพิ่มความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมสปาและเวลเนสไทย“

22 ตุลาคม 2566


สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย นำโดย นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว และตัวแทนสมาคม / ชมรม สมาชิกในสมาพันธ์ฯร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และส่งเสริมวิชาการการเกษตร ร่วมด้วย และ คณะอาจารย์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกันโดยการเรียนรู้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนของทั้งสองฝ่าย
พร้อมกันนี้ยังร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง สมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว (ประเทศไทย) นำโดย คุณจุไรวรรณ สุดพงษ์ นายกสมาคมฯ เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกันการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุด พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในเชิงภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง