ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยกระดับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (MEDICAL HUB FORUM )

16 สิงหาคม 2566


ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งเน้นให้คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.2560-2569 ระยะ 10 ปี)  ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพของโลกใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล (Sevice Hub) ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) และศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) โดยมีคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยกระดับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (MEDICAL HUB FORUM )
ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชม่อน จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นางสาว ชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยกระดับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (MEDICAL HUB FORUM )  ในหัวข้อ ทิศทางการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงสุขภาพ MEDICAL SERVICE /   WELLNESS / PRODUCT ของโลก