พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนานวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

17 มิถุนายน 2566


17 มิถุนายน 2566 สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย โดยนางสาว ชวนัสถ์ สินธุเขียว ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนานวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, สมาคมไทยล้านนาสปา โดย นางสาวสุทธิรักษ์ สิทธิสุนทร, เลขาธิการสมาคมไทยล้านนาสปา, สมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออก โดย ว่าที่ พ.ต.ภูมิพัฒน์ เจียรประวัติ, อุปนายกสมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออก, สมาคมสปาสมุย โดย นางชนัญทิพย์ ธนภัทรธีรานันท์ อุปนายกนายกสมาคมสปาสมุย, สมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต โดย นางรัตนดา ชูบาล นายกสมาคมสปา และบริษัท สุโข ไลฟ์ จำกัด โดย นายนิติธร เทพบุตร และ นายจักษ์ เทพบุตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม การพัฒนาองค์ความรู้ และผลักดันการใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
(2) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การแลกเปลี่ยนข้อมูลและบุคลากรร่วมกัน
(3) เพื่อสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกตามการตกลงและความเหมาะสม เพื่อสร้างนวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำในระดับสากลร่วมกัน”