"เปิดเมืองเปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล" กิจกรรมสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

17 กุมภาพันธ์ 2566


วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ "เปิดเมืองเปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล " กิจกรรมสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม” ณ The Peninsula Lawn โครงการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ภายใต้โครงการแพลตฟอร์มกลางธนาคารข้อมูล และโทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยผู้ประกอบการ และพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Data Economy ในงานนี้ นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์ฯ ได้แนะนำสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ให้เหล่าผู้บริหาร Depa, Travizgo เพื่อร่วมประสานงานสำหรับการทำการประชาสัมพันธ์และการขายในรูปแบบดิจิตอลให้แก่เครือข่ายภายใต้ร่ม Thailand Wellness ในลำดับต่อไป