บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทยกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

20 ตุลาคม 2565


          วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทยกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  โดยในการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งประโยชน์ด้านอื่น เช่น เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ของอาจารย์ นักศึกษา อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การบูรณาการเพื่อประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนในด้านเวลเนสเป็นต้นและเพื่อสร้างเครือข่ายสัมพันธ์การมีส่วนร่วมทางวิชาการ และส่งเสริมแนวทางเวชปฏิบัติด้าน Wellness & Anti-aging, Aesthetic, Integrative Medicine และในนามของสมาพันธ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับการเปิด DPU Wellness Center ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์