Spa Is Wellness และ Wellness Networking

25 กันยายน 2565


นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทยร่วมบรรยายเรื่อง "Spa Is Wellness และ Wellness Networking " ในงานสัมนาการใช้กัญชง กัญชา ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด "ภูมิปัญญาก้าวไกล กัญชงกัญชาไทยสร้างเศรษฐกิจ" โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่