กิจกรรม Business Matching

10 กันยายน 2563


เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม Centara Grand @เซ็นทรัลเวิล์ด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก 10 สมาคม-สมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ในการจัดกิจกรรม Business Matching โดยการเชิญ 220 โรงแรมทั่วประเทศ พบปะกับ 120 บริษัทนำเที่ยวเพื่อร่วมกันออกแบบรายการนำเที่ยว (Package Tour) เสนอขายให้แก่กลุ่มบริษัท หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในลักษณะหมู่คณะเพื่อทำกิจกรรม CSR, Outing, Meeting และ Incentive Travel ภายใต้โครงการ “Workation Thailand” ททท. คาดว่า แนวคิด Forced Move Tourism ซึ่งเป็นแนวทางด้านการตลาดที่มุ่งนำเสนอสินค้าและบริการที่ผ่านการคัดเลือกให้ตรงกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในกลุ่ม Corporate นี้ สามารถจะส่งเสริมให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งสามารถสร้างบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงปลายปี 2563 อีกด้วย