Creative Spa & Wellness Thailand 2019

17 กรกฎาคม 2562


งานนี้น่าสนใจ สำหรับ ท่านใดที่สนใจการนำ BMC มาใช้ "ปฏิบัติการพลิกจุดขาย คิดสร้างสรรค์ ด้วย Business Model Canvas เครื่องมือที่เปลี่ยนโฉมธุรกิจใหญ่มาแล้วทั่วโลก   ที่ทางสมาพันธืสปาไทย ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้  

คำแนะนำ เพื่อให้การ workshop นี้เป็นประโยชน์ต่อกิจการของท่าน ผู้เเข้าร่วมกิจกรรมควรเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในธุรกิจ และมีข้อมูลกิจการตัวเอง