การต้อนรับและประชุมหารือกับ เจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

26 ,Mar 2021


นายชัยรัตน์ รัตโนภาส รองประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ให้การต้อนรับและประชุมหารือกับ เจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทยกับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในการจัดมาตรฐาน Thai Wellness ผ่านการประชุม โดยประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ทางกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อที่จะจัดทำมาตรฐานรับรองสถานประกอบการยกระดับจาก Thai Spa สู่ Thai Wellness โดยพิจารณาจาก evidence base ที่ส่งผลต่อการส่งเสริม ดูแลสุขภาพต่อผู้รับบริการ โดยเน้นการใช้ “ภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้” การแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน และแผนตะวันออกเป็นแนวทางการประเมิน