ประชุมสามัญประจำปี 2565

21 กุมภาพันธ์ 2565


ณ ห้องประชุม Library, Toscana Valley Khao Yai
สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อสรุปลงานการบริหารประจำปี 2562-2564 ในการนี้ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทยคนใหม่ ขึ้น โดย นางวัลวลี ตันติกาญจน์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ได้กล่าวถึงการหมดวาระการบริหารงานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทยประจำปีบริหาร 2562-2564 ของคณะกรรมการบริหาร โดยมีของนางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร โดยครั้งก่อนในการประชุมออนไลน์ สืบเนื่องจากการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า-19 ได้มีการเสนอในที่ประชุมให้ นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อความสะดวกในการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสปาในประเทศไทย 

บัดนี้การรักษาการณ์ได้สิ้นสุดลง ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทยจึงใคร่ขอเสนอชื่อ นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว เพื่อรับการคัดเลือก เป็นประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทยประจำปีบริหาร 2565-2566 โดยให้กรรมการทุกๆท่านลงคะแนมเสียงด้วยการยกมือ

ที่ประชุม รับทราบและมีมติเป็นเอกฉันท์ในการออกเสียงลงคะแนนให้นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว เป็นประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทยประจำปีบริหาร 2565-2566 สืบต่อไป