บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย

24 กุมภาพันธ์ 2565


ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยจะมีการร่วมมือทางวิชาการต่างๆในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไป