Chiang Mai Alive Business Forum 2021

25 พฤศจิกายน 2564


คุณชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ได้เข้าร่วม เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ใน Session หัวข้อเรื่อง Health & Wellness ในงาน Chiang Mai Alive Business Forum 2021 จัดโดย TCEB  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่