การประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมเรื่องแผนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

23 มีนาคม 2564


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมเรื่องแผนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และผู้แทนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และร่วมประชุม ณ ห้องจองคำ โรงแรมรติล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือในหัวข้อ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอโดย ผู้แทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกองทุน We Love Chaing Mai ผู้จัดการไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่

ในการนี้ในการนี้ประธานสมาพันธ์สปาแอนด์เวลเนสไทยและสมาชิกในนามสมาคมไทยล้านนาสปา สมาคมนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนาได้ ร่วมยื่นหนังสือให้กับท่านรัฐมนตรี ในเรื่องขอให้พิจารณาสนับสนุนธุรกิจสปา นวดไทย โรงเรียน สมุนไพรไทยและธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพบรรจุอยู่ในแผนกลยุทธศาสตร์ทางการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการปรับยุคใหม่ของอุตสาหกรรมสปาไทยในเชิงเวลเนส เพื่อต้อนรับการเปิดประเทศในครั้งนี้ ผลักดันให้เรื่อง สปา สุขภาพ เวลเนส ให้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ และส่งเสริมอย่าง ต่อเนื่อง